Python运算符之三元运算符

2018-03-02 08:29:04来源:cnblogs.com作者:奶茶,我只要敌敌畏人点击

分享

三元运算符:也称之为条件表达式

[条件为真的结果] if 条件 else [条件为假的结果]

如:

ium01 = 100 if100 > 200 else200

print(num01)

#三元运算符(条件表达式)是条件选择的一种简单写法具体写法如下:

if 100 > 200:

num01=100

else:num01 = 200

示例1:模拟用户登录

提示输入用户名和密码

如果用户名是Admin,密码等于123.com, 提示用户登录成功

如果用户名不是Admin,提示用户不存在

如果密码不等于123.com, 提示密码错误

username = input("请输入用户名:")

password = input("请输入密码:")

result = "登录成功!"ifusername == "Admin"andpassword == "123.com"else"用户名或者密码错误!"

print(result)

结果:

C:/python/python.exe C:/python/demo/file2.py

请输入用户名:Admin

请输入密码:123.com

登录成功!

Process finished with exit code 0

示例2:输入两个不相等的数,判断数字大小

num01,num02 = eval(input("请输入两个不相等的数字,以逗号隔开"))

print("num01大于num02"ifnum01 > num02 else"num01小于num02")

结果:

C:/python/python.exe C:/python/demo/file2.py

请输入两个不相等的数字,以逗号隔开200,100

num01大于num02

Process finished with exit code 0

相关文章

    无相关信息

微信扫一扫

12bet官方网站微信公众平台